KIPOS
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Truy vấn thống kê liên kết MARC-METS trong KIPOS.Digital
test
Số bài:12
Avatar image
Truy vấn thống kê liên kết MARC-METS trong KIPOS.Digital
»  Ngày đăng:23-Thg3-12

Thống kê các biểu ghi MARC không có tham chiếu từ METS.

 

with dmdmets AS

(

select CAT_DMD.DMD_ID,CAT_DMD.REPRESENT_VALUE, (SELECT COUNT(*) FROM CAT_METS_DMD WHERE CAT_METS_DMD.MD_DMD_ID=CAT_DMD.DMD_ID) AS METS_COUNT FROM CAT_DMD

)

select * from dmdmets where METS_COUNT=0 ORDER BY DMD_ID ASC

 

 

Thống kê các biểu ghi MARC tham chiếu từ trên 1 biểu ghi METS.

 

    with dmdmets AS

(

select CAT_DMD.DMD_ID,CAT_DMD.REPRESENT_VALUE, (SELECT COUNT(*) FROM CAT_METS_DMD WHERE CAT_METS_DMD.MD_DMD_ID=CAT_DMD.DMD_ID) AS METS_COUNT FROM CAT_DMD

)

select * from dmdmets where METS_COUNT>1 ORDER BY DMD_ID ASC

      

 

 

 

 

   
                      1 of 1