Tuyển 2 trưởng nhóm phần mềm 10-15M
- Quản lý nhóm, lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ công việc. - Nghiên cứu phát triển phần mềm - Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
TUYỂN DỤNG GẤP 04 LẬP TRÌNH VIÊN
Công ty Hiện Đại đang tìm kiếm 04 thành viên cho vị trí: Lập trình viên
             1 of 1