Triển khai KIPOS - Viện KHTCNN
Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước - Bộ Nội Vụ đã lựa chọn giải pháp KIPOS cho việc hiện đại hóa thư viện của mình.

Đang cập nhật